Studio S1 - take a walk through reception to the street